Avís Legal

Finalitat i propietat d’aquest lloc web

T’informem que has accedit a un lloc web de la societat mercantil andorrana , La Borda del Pi, S.A (en endavant, “Borda del Pi”), domiciliada a Carretera de Montaup, km 5.5, AD100 Canillo (Principat d’Andorra), i amb número de registre tributari F-043042-V. El domini d’Internet www.bordapi.com, el qual permet l’accés a aquest lloc web, és propietat de Borda del Pi.

La finalitat d’aquest lloc web és informar sobre la Borda del Pi, i en especial, sobre els serveis i els productes que aquest ofereix, inclosa la possibilitat de dur a terme reserves.

Els formularis contacte de la web,  https://www.bordapi.com/contacte, tenen caràcter merament informatiu, sense que, en cap cas, puguin derivar-se responsabilitats jurídiques vinculants en cas de resposta.

Per a qualsevol consulta o reclamació en relació amb el lloc web o els serveis, La Borda del Pi, S.A posa a la seva disposició el correu electrònic de contacte info@bordapi.com i el número de telèfon de contacte +376 343 413.

 

Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés al Lloc Web comporta la plena acceptació, per part dels seus usuaris, d’aquests termes i condicions d’ús, així com de la Política de privadesa i la Política de cookies, tot el qual també es troba a la seva disposició al Lloc Web (d’ara endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”).

Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

Tot i que aquest lloc web faci referència a productes, serveis, marques i/o noms de tercers, aquest fet no constitueix llur patrocini o recomanació per part de Borda del Pi.

 

Reserva de la facultat de modificació i actualització dels Termes i Condicions d’ús del Lloc Web

Borda del Pi es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, Borda del Pi recomana als usuaris del Lloc Web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

 

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

 

Definició del terme “continguts”

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

 

Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats per Borda del Pi

Els continguts d’aquest lloc web incorporats per Borda del Pi són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg de titularitat de Borda del Pi o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts que s’han esmentat (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que Borda del Pi o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions escrites.

Per tant, Borda del Pi es reserva la facultat de fer ús de marques d'aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, Borda del Pi es reserva la facultat d'interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques contingut econòmic anàleg que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a Borda mitjançant l’adreça de correu electrònic info@bordapi.com, per tal que aquesta Borda del Pi pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

 

Dret d'exclusió

Borda del Pi es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els Termes i Condicions.

Aquesta facultat de Borda del Pi és sense perjudici de les eventuals accions legals que pugui iniciar en contra dels usuaris.

 

Responsabilitat

 

Responsabilitat dels usuaris

Els usuaris utilitzaran el lloc web sota la seva sencera responsabilitat.

Tots els dispositius i programes informàtics associats necessaris per a accedir al lloc web són responsabilitat exclusiva dels usuaris. Per tant, és responsabilitat dels usuaris prendre totes les mesures adequades i necessàries per protegir les seves pròpies dades, sistemes informàtics i/o programes informàtics de la contaminació per eventuals programaris maliciosos.

Així mateix, els usuaris són els únics responsables de l’ús que facin del lloc web.

 

Responsabilitat de Borda del Pi

Borda del Pi no serà responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la utilització que els usuaris facin del lloc web ni dels continguts que s’hi contenen.

Borda del Pi no serà responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat del lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors, com ara deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues a Internet.

Borda del Pi no serà responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris del lloc web per part de programes informàtics maliciosos, d’accions de ciberdelinqüents o d’altres intromissions il·legítimes de tercers.

Borda del Pi no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris del lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant el lloc web (com ara Facebook, Instagram, Twitter i similars). Per tant, Borda del Pi no serà responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre altres, dels serveis, continguts i/o altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús. En cap cas, l’existència dels referits accessos pressuposa l’existència d’acords amb els titulars o responsables dels serveis, continguts o altres elements de què es tracti, ni la recomanació, promoció o identificació de Borda del Pi amb aquests.

Els usuaris que decideixin visitar i/o utilitzar qualsevol dels enllaços de tercers, ho faran pel seu compte i risc, i hauran de prendre les mesures de protecció oportunes.

Sense perjudici de l’anterior, en cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant el lloc web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a Borda del Pi mitjançant l’adreça de correu electrònic info@bordapi.com, per tal que Borda del Pi pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Borda del Pi pot, temporal o definitivament, interrompre l’accés al lloc web, en cas que aquesta no pugui o simplement no vulgui seguir explotant-lo; en aquests casos, l’accés dels usuaris es cancel·larà de manera immediata sense que els usuaris puguin requerir responsabilitats a Borda del Pi.

Així mateix, Borda del Pi es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís als usuaris, de modificar qualsevol contingut del lloc web, o d’actualitzar o corregir errors o inexactituds, sense que els usuaris puguin requerir-li responsabilitats.

Sempre i quan no contradigui l’establert per la legislació vigent, en cas que, eventualment, Borda del Pi fos considerat responsable per danys i perjudicis envers usuaris del lloc web, la responsabilitat d’aquest es limitarà als danys i perjudicis certs, reals i concrets.

No obstant l’anterior, Borda del Pi no es responsabilitzarà en cap cas dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

 

Cookies

T’informem que utilitzem cookies pròpies i de tercers per facilitar la teva navegació al lloc web, elaborar informació estadística i analitzar els teus hàbits de navegació amb finalitats publicitàries.

El tractament d’aquestes dades personals es basa en el consentiment que presteu en acceptar l’ús de les cookies.

Si voleu conèixer més detalls sobre les cookies que utilitzem, la seva finalitat i altra informació d’interès, consulteu la nostra Política de cookies,

 

Enllaços envers el lloc web

Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha d’estar vinculat a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats expressament per Borda del Pi.

 

Així mateix, Borda del Pi prohibeix la creació d’enllaços envers el lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

 

Legislació aplicable als Termes i Condicions, i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els usuaris del lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’anterior és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

 

Darrera actualització: 9 juny 2024

Localització

Carretera de Montaup, km 5.5
AD100 Canillo
Principat d'Andorra

Newsletter

Rep les nostres novetats i notícies